آوریل 30, 2016

روش های انتخاب یک قاب مناسب برای عینک

روش های انتخاب یک قاب مناسب برای عینک قبل از این که به رنگ عینک تان بپردازید و بخواهید رنگ آن را انتخاب کنید اول به […]
آوریل 16, 2016

انحراف چشم یا استرابیسم

انحراف چشم یا استرابیسم استرابیسم نوعی مشکل چشمی میباشد که در آن چشم ها وضعیت ناهمگونی نسبت به یکدیگر داشته و نگاه آنها به جهات گوناگون […]